Lög Ungra athafnakvenna

Lög þessi voru samþykkt á stofnfundi 28.09.15. Breytt á aðalfundi 27.05.21.

 • 1. gr. Nafn og heimili

  Félagið það, er lög þessi varða, heitir Ungar athafnakonur. Heimili félagsins og varnarþing er í Reykjavík.

 • 2. gr. Tilgangur

  Tilgangur félagsins er að efla ungar konur, auka vitund um stöðu ungra kvenna í atvinnulífinu og stuðla að bættu samfélagi þar sem öll kyn standa jafnfætis. Tilgangi sínum hyggst félagið ná með að skapa vettvang fyrir ungar konur sem hvetur til eflingar, fræðslu og myndun tengslanets. Viðburðir á vegum félagsins endurspegla tilgang félagsins.

 • 3. gr. Félagsaðild

  Aðild að félaginu geta átt allar þær konur sem náð hafa 18 ára aldri og greitt hafa félagsgjöld.

 • 4. gr. Hlutverk stjórnar

  a. Stjórn félagsins er skipuð sjö stjórnarkonum og tveimur varamönnum.

  b. Varamenn skulu koma inn í stað stjórnarkvenna láti þær af störfum fyrir lok stjórnartíðar eða fari í tímabundið í leyfi.

  c. Stjórn félagsins fer með málefni þess milli aðalfunda. Hún skal koma saman til fundar eftir því sem þörf krefur og formaður ákveður.

  d. Á fyrsta stjórnarfundi eftir aðalfund skiptir stjórn með sér verkum og velur varaformann, ritara og gjaldkera. Stjórnin skipar nefndir til starfa fyrir félagið.

  e. Stjórn félagsins setur reglur um árgjald félaga og leggur þær fyrir aðalfund til samþykktar. Félagsgjöld skulu innheimt árlega.

 • 5. gr. Verkaskipting innan stjórnar

  a. Formaður stjórnar ber ábyrgð á starfi félagsins.

  b. Varaformaður tekur ábyrgð formanns á stjórnarfundi ef formaður forfallast eða er í leyfi.

  c. Ritari skal rita og halda utan um fundargerðir stjórnar og gera þær aðgengilegar félagskonum sé þess óskað.

  d. Gjaldkeri fer með prókúru félagsins nema stjórn ákveði annað.

 • 6. gr. Stjórnarfundir

  a. Formaður stjórnar stýrir stjórnarfundum og dagskrá þeirra.

  b. Stjórnarfundi skal halda að minnsta kosti fjórum sinnum á starfsári og skulu þeir að jafnaði boðaðir með viku fyrirvara. Skylt er að boða stjórnarfund ef tvær stjórnarkonur óska þess.

  c. Stjórnarfundur er ályktunarbær ef meirihluti stjórnarkvenna sækir fund. Afl atkvæða ræður úrslitum á stjórnarfundum. Í upphafi stjórnarfundar skal bera fundargerð síðasta fundar upp til samþykktar. Nú eru atkvæði jöfn og ræður þá atkvæði formanns (varaformanns í fjarveru formanns) úrslitum.

 • 7. gr. Aðalfundur

  a. Aðalfund skal halda eigi síðar en 1. júní ár hvert og skal boða til hans með minnst tveggja vikna fyrirvara með sannanlegum hætti. Heimilt er að boða til aðalfundar með tölvupósti. Í fundarboði skal óska eftir framboðum til stjórnar.

  b. Aðalfundur er lögmætur sé löglega til hans boðað. Rétt til setu og atkvæðagreiðslu á aðalfundi hafa þær félagskonur sem hafa verið skráðar í félagið og greitt félagsgjöld a.m.k. 2 vikum fyrir aðalfund. Einfaldur meirihluti greiddra atkvæða ræður úrslitum mála á aðalfundi og félagsfundi nema annars sé getið í lögum þessum. Með skriflegu umboði getur félagskona veitt umboðsmanni heimild til að sækja aðalfund og fara með atkvæðisrétt hennar.

  c. Stjórn félagsins er heimilt að ákveða að aðalfundir, félagsfundir og/eða viðburðir skuli haldnir rafrænt eða að félagskonum verði boðin rafræn þátttaka á slíkum fundum. Í því tilfelli skal stjórn félagsins ákveða fyrirkomulag og þann fjarfundabúnað sem nota skal.

  d. Dagskrá aðalfundar skal vera eftirfarandi:
  – Kosning fundarstjóra og ritara
  – Skýrsla stjórnar um starfsemi og rekstur á liðnu starfsári
  – Ársreikningur kynntur fyrir liðið starfsár kynntur og borinn upp til samþykktar
  – Aðrar skýrslur starfsnefnda kynntar
  – Lagabreytingar
  – Kosning stjórnar
  – Kosning formanns stjórnar
  – Ákvörðun félagsgjalda
  – Önnur mál

 • 8. gr. Kjörnefnd

  Stjórn félagsins skal tilnefna kjörnefnd og skal hún samanstanda af tveimur eða þremur félagskonum. Kjörnefnd hefur það hlutverk að annast undirbúning og framkvæmd stjórnarkosningar og gæta að kosningarétti fundarkvenna. Skal kjörnefnd koma úr röðum félagskvenna, en meðlimir hennar mega ekki sitja í stjórn félagsins né sjálfir vera í framboði til stjórnar.

 • 9. gr. Fyrirkomulag kosninga

  a. Framboð til stjórnar skulu hafa borist eigi síðar en fyrir miðnætti þremur dögum fyrir aðalfund.

  b. Kosningar til stjórnar er heimilt að viðhafa með skriflegum eða rafrænum hætti. Sé kosning með skriflegum hætti skal hún framkvæmd á aðalfundi. c. Kjörgengar til stjórnar UAK eru allar þær félagskonur, 18 ára og eldri, sem skráðar hafa verið í félagið og greitt félagsgjöld a.m.k. 2 vikum fyrir aðalfund. Kjörnefnd skal tryggja kjörgengi frambjóðenda til stjórnar.

  d. Ef laus sæti í stjórn eru jafn mörg eða fleiri en frambjóðendur þarf hver frambjóðandi að hljóta meirihluta greiddra atkvæða til að nái kjöri.

  e. Frambjóðendur, hvort sem er frambjóðendur til stjórnar eða formanns, þurfa meira en helming greiddra atkvæða til að hljóta kjör.

 • 10. gr. Kjör stjórnar

  Stjórnarkonur eru kjörnar til tveggja ára í senn. Fjórar konur skulu kjörnar annað hvert ár og þrjár árið á móti, nema tilefni gefist til annars. Formaður stjórnar skal kosinn til eins árs í senn. Stjórnarkona getur að hámarki setið samfellt í stjórn félagsins í tvö kjörtímabil í senn. Varamenn eru þær félagskonur sem buðu sig fram og voru næstar á lista inn í stjórn. Fyrsti varamaður skal vera sá frambjóðandi sem næst komst því að ná sæti í stjórn og annar varamaður sá frambjóðandi sem kom þar á eftir. Varamenn skulu vera gegna hlutverki sínu í eitt starfsár.

 • 11. gr. Kjör formanns

  Á aðalfundi skulu félagskonur kjósa sérstaklega formann félagsins. Í framboðum til stjórnar skal því sérstaklega kveða á um ef frambjóðandi býður sig einnig fram í formann félagsins. Ef núverandi stjórnarkona hefur áhuga á að bjóða sig fram til formanns skal hún einnig skila inn framboði þess efnis fyrir aðalfund, innan sama tímafrests og aðrir frambjóðendur. Formaður stjórnar þarf að hafa hlotið kosningu í stjórn félagsins til að verða kjörgeng í kjör formanns. Berist ekkert framboð til formanns fyrir aðalfund félagsins, skal nýkjörin stjórn kjósa sér formann á fyrsta stjórnarfundi eftir aðalfund.

 • 12. gr. Lagabreyting

  Lögum félagsins verður aðeins breytt á aðalfundi. ⅔ atkvæða þarf til að samþykkja lagabreytingar. Stjórn félagsins hefur heimild til skipa lagabreytinganefnd. Laganefnd hefur það hlutverk að endurskoða lög félagsins og bera lagabreytingatillögur undir stjórn til yfirferðar áður en tillögurnar eru bornar fram á aðalfundi. Auk þess hafa félagskonur rétt til að leggja fram tillögur að lagabreytingum og skal þeim skilað í síðasta lagi á miðnætti tveimur dögum fyrir aðalfund.

 • 13. gr. Hagnaður og rekstrarafgangur

  Hagnaði og/eða rekstrarafgangi af starfsemi félagsins skal varið í starfsemi næsta árs.

 • 14. gr. Slit félagsins

  Ákvörðun um slit félagsins skal taka á aðalfundi með samþykki ¾ fundarmanna, enda hafi áformum um félagsslit verið getið sérstaklega í fundarboði. Verði félagið lagt niður skal eignum þess varið til góðgerðarfélags til hagsbóta fyrir konur sem tekin er ákvörðun um á aðalfundi.